Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

senzoku-ike-koen-01

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Phối cảnh 1

senzoku-ike-koen-02

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Phối cảnh 2

senzoku-ike-koen-03

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Phối cảnh 3

senzoku-ike-koen-04

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Bản vẽ tay màu nước

Phối cảnh nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

THE-HIGASHI-KOENJI-TERRACE-01

Nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace – Phối cảnh 1

THE-HIGASHI-KOENJI-TERRACE-02

Nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace – Phối cảnh 2

THE-HIGASHI-KOENJI-TERRACE-03

Nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace – Phối cảnh 3

Phối cảnh và mô hình nhà liên kế Lim Terrace Daita

Xin giới thiệu phối cảnh và mô hình nhà liên kế Lim Terrace Daita tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Daita-01

Nhà liên kế Lim Terrace Daita – Phối cảnh và Mô hình 1

Daita-02

Nhà liên kế Lim Terrace Daita- Phối cảnh và Mô hình 2

Daita-03

Nhà liên kế Lim Terrace Daita- Phối cảnh và Mô hình 3

Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

shimo-ochiai-2

Nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai – Phối cảnh 1

shimo-ochiai-3

Nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai – Phối cảnh 2

shimo-ochiai-4

Nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai – Phối cảnh 3

Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Komazawa

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Komazawa tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Komazawa-01

Nhà liên kế Lim Terraazawa – Phối cảnh 1

Komazawa-02

Nhà liên kế Lim Terrace Komazawa – Phối cảnh 2

Komazawa-03

Nhà liên kế Lim Terrace Komazawa – Phối cảnh 3

Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami tại Nhật Bản do KTS Gaea Field Việt Nam thực hiện.

kitami-01

Nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami – Phối cảnh 1

kitami-02

Nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami – Phối cảnh 2

kitami-03

Nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami – Phối cảnh 3

Phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo tại Nhật Bản do KTS Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Ogikubo-1

Nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo – Phối cảnh 1

Ogikubo-2

Nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo – Phối cảnh 2

Ogikubo-3

Nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo – Phối cảnh 3

Phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi tại Nhật Bản do KTS Gaea Field Việt Nam thực hiện.

sakura_shinmachi-view-2

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 1

sakura_shinmachi-view-3

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 2

sakura_shinmachi-view-4

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 3

sakura_shinmachi-view-5

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 4